Issinet akk tineggalin Tiqbayliyin d wungalen-nsent

Tessnem akk tineggalin Tiqbayliyin?

Connaissez-vous toutes les romancières Kabyles?

Armi d 2016, tella Lynda Qudac d tameṭṭut Taqbaylit tawḥidt i yuran ungal s teqbaylit. Maca seg useggas-nni d tasawent, tegzem-itt di rray tmeṭṭut Taqbaylit ad d-tekcem s ṭṭaqa ula d nettat deg unnar-a n tsekla i as-d-yezgan ayendin. Dɣa, azal n 16 n wungalen i yettwarun ass-a s teqbaylit sɣur tlawin Tiqbayliyin.

Deg umagrad-a, ad teḥsum d anti-tent tneggalin-a d wacu-ten wungalen i urant.

1- Linda Qudac (Lynda Koudache):

D tamedyazt, d tamarut, n temnaḍt n At Wasif. D lall n sin n wungalen: “Aɛecciw n tmes”, d ”Tamacahut taneggarut”, i d-yeffɣen gedged deg 2009 d 2016. Tuklal tmeṭṭut-a aqader imi d nettat i d-ineǧren abrid i tiyeḍ.

2- Kaysa Xalifi (Kaissa Khalifi):

D tmedyazt, d taneɣmast, d tneggalt, i ilulen deg tɣiwant n Ayt Smaɛel. Tura Kaysa Xalifi ungal “Iḥulfan”, i d-yeffɣen tazwara n 2017 ɣef ddemma n tmeskart. Temmut ass n 25 yunyu 2018.

3- Racida Bensidhum (Rachida Bensidhoum):

Tura ungal-is amenzu s uzwel n ”Lḥif d usirem”, deg useggas n 2018, i d-yeffɣen ɣur teẓrigin Tamagit. Syin akkin tsuffeɣ-d wayeḍ, isem-is ”Icenga n talsa”, deg 2020, ɣur teẓrigin Achab. Tura akka, aql-itt tettkemmil tizrawin-is i duktura di tsekla tamaziɣt.

4- Dihya Lwiz (Dihya Louiz):

Taddart-is tanaslit d Uzellagen di Bgayet. Dihya Lwiz d tameskart n wungal ”Gar igenni d tmurt”, swayes tuwwi arraz Muḥemmed Dib di 2016, ɣas yella werɛad i d-yettwasiẓreg. Seld tira n kra n yidlisen s teɛrabt, tezzi-d ɣer tutlayt-is n tyemmat. Ula d nettat iḥawec-itt waṭṭan d tilemẓit, imi temmut di 2017, deg yixef-is n 32 yiseggasen.

5- Cabḥa Bengana (Chabha Bengana):

Tettusemma tlemẓit-a d taneggalt seg 2019 d tasawent, mi d-tsuffeɣ ungal s uzwel n ”Amsebrid”, ɣer uxxam n teẓrigin amaynu Imru. Taddart-is n tlalit d Micli, agezdu n Tizi Uzzu.

6- Dalila Qeddac Cix (Dalila Keddache Chikh):

Aql-itt daɣen gar tneggalin Tiqbayliyin, tmeṭṭut-a yelli-s n At Yeḥya Musa. Deg wayen tesɛa d tasuffeɣt, yella wungal ”Aɛwin”, i d-tsaẓreg deg useggas n 2019 ɣer teẓrigin El Amel.

7- Jeǧǧiga Anaris (Jedjiga Anaris):

Ula d tameṭṭut-a d taneggalt s teqbaylit. Yuɣ lḥal, deg useggas n 2017 i d-terna taḥjurt-is tamaynut s wungal “Tifawtin”. Axxam n teẓrigin iɣer i d-iffeɣ d ANEP n Lezzayer. Aql-itt daɣ d taselmadt deg uḥric n usileɣ d uselmed asadar.

8- Naɛima Benɛezzuz (Naima Benazouz): 

Taneggalt-a daɣen, deg 2019 i d-iban i uzayez wungal-is amenzu i tura s uzwel n “Tudert n tmara”. D tiẓrigin Busekkin i t-id-isaẓergen. Taddart n tlemẓit-a d Iɛezzuzen, di Bgayet. Ussan-a, ad d-yeffeɣ wungal-is wis sin.

9- Samira Ḥusini Ben Ɛebdelmalek (Samira Hocini Ben Abdelmalek):

Yerna-d yisem n tmeṭṭut-a ɣer yismawen n tneggalin Tiqbayliyin, am wakken i d-yerna wungal-is, i tzewwel “Inig”, ɣer temkarḍit n wungalen Iqbayliyen. Ayen yerzan asiẓreg-is, yeffeɣ-d wungal-a di 2020. Nnig n tira, tesselmad daɣen Samira tutlayt taqbaylit.

10- Tewwati Zulixa Ḥakima (Touati Zoulikha Hakima):

“Tidet deg targit” i d ungal amenzu n tmeṭṭut-a taneggalt, yelli-s n At Yeɛla, deg Seṭṭif. D mmi-s aseklan i d-tsuffeɣ ula d nettat ɣef ddemma-s di 2019 imi caḍen yisergal d tiǧǧin deg uzref i inuḥen deg umaḍal n usiẓreg ɣer teẓrigin.

11- Wenza Dwala (Wenza Douala):

Isem-is n tidet d Lynda Hentour, seg taddart n At Dwala. Teldi Wenza di 2020, amecwar-is n tneggalt Taqbaylit s wungal umi tsemma “Iseflan n tudert”. Yeffeɣ-d yuɣ lḥal ɣer Teẓrigin Routnahcom.

12- Zuhra Awdiyya (Zohra Aoudia):

 Tameṭṭut-a daɣen tekcem di tsekla, tuwwi-d si tama-s ungal s uzwel n ”Tiziri”. Yeffeɣ-d ilindi 2020, ɣer teẓrigin Ɛeccab (Achab) n Tizi Uzzu.

13- Ẓuhra Laɣa (Zohra Lagha):

Tameṭṭut-a, n Yiɛeẓẓugen, deg useggas n 2020 i d-tsuffeɣ s wudem unsib ungal-is i d-tesnulfa, i yeddmen azwel n ”Tameddit n wass”. I telɣut, ɣer uxxam n teẓrigin Imru i tefren ad t-id-tsiẓreg.

14- Silya Mula (Silya Moula):

Tlul tlemẓit-a mm 28 n yiseggasen di Sidi Ɛic, Bgayet. Ula d nettat tuwwi-d amur-is i tsekla taqbaylit mi d-tsuffeɣ mettwal yulyu 2021 ungal-is amenzu s uzwel n « Seg tallast ɣer tafat ». Yettwasiẓreg-d ɣer Teẓrigin Aframed.

15- Tilyuna Su:

Ugar n wannar n tẓuri ideg tella, tḥuza tmeṭṭut-a ula d tasekla mi d-tsuffeɣ ungal-is amenzu s teqbaylit, umi tefka azwel « Timegraḍ yessawalen », di ɣuct 2021. D Tiẓrigin Tira n Bgayet i t-id-yessaẓergen.

16- Mina Ɛeggaz-Yeḥyawi (Mina Aggaz-Yahiaoui):

« Azrug ɣer tayri », d azwel i tefren ad tefk Mina Ɛeggaz i wungal-is amenzu i d-yeffɣen di ɣuct 2021, ɣer Teẓrigin El Amel. Tameṭṭut-a d taselmadt n teqbaylit i d-yuwwin agerdas-is di 2005.

17- Jeǧǧiga Belεidi (Jedjiga Belaidi):

D yelli-s n Ugemmun, deg At Dwala. Tsuffeɣ-d Jeǧǧiga Belεidi ungal-is s tezwawt deg wayyur n tuber, n useggas n 2021. Ilul-d wungal-a, amenzu deg umecwar-is n tneggalt, s uzwel n « Zaya », ɣer Uxxam n Teẓrigin « Voir par le savoir ».

18- Faḍila Ulebsir (Fadila Oulebsir):

Tlul tmeṭṭut-a di Tezmalt, aseggas n 1982. « Ṭawes Ibelɛiden » i d ungal i d-tsuffeɣ Faḍila Ulebsir deg wamber 2021. Akka tura, aql-itt d taselmadt n tutlayt d yidles imaziɣen.

19- Ɛelǧiyya Buhar (Aldjia Bouhar):

Ula d taneggalt-a, aseggas-a daɣen n 2021 i d-tberreḥ s tuffɣa n wungal-is umi tsemma « Ddunit tettezzi ». Yettwasiẓreg-d ɣer Teẓrigin « La graine fertile ». Yelha ad d-nselɣu dakken ungal-a d amenzu deg umecwar n tira n tlemẓit-a Taqbaylit mm 34 n yiseggasen, yelli-s n At Yeḥya Musa.

20- Masika Tewwati (Massika Touati) :

Si tama-s, tesnerna Masika Tewwati tamkarḍit taqbaylit mi d-tesnulfa ungal-is amenzu s teqbaylit i teɣtes ad tzewwel « Zira ». Tsuffeɣ-it-id taggara n useggas-a n 2021, ɣer Teẓrigin Imal.

Ur nebɣi s umagrad-a ad awen-d-nberreḥ s yisental iɣef urant tneggalin Tiqbayliyin, wanag nenwa ad awen-tent-id-nsissen tugart-tugart. Ihi tura akka mi tent-tessnem, yelha kan ad tent-teɣrem. D afud i tsekla taqbaylit d nutenti.

Ur zegglet daɣen: