Tukkist seg ungal “tayri ineqqen” n Massa Aicha Malim

Asmi wwḍen ɣer tewrirt n Calma di Tbatent, ɛeddan ɣer Menεa bac ad d-yeqḍa Madɣis si tḥuna-nnes qli n tɣawsiwin i twacult-nnes, kis i tt-udfen tebdu rriḥet n tgemmi d yidles acawi teččat-as-d i Sifaw ɣer tenzar d
tiṭṭawin, llant tberquqin ɣir amek i bdunt juǧǧigent, wwint-as allen tejma n Menɛa ald i ihenna tiseṭwa n tberquqt mseḍfarent-d εunni d iserdasen, yusa-d deg wakud-nnes, asmi tebdu tefsut treqqem ɣef ugama acawi talɣiwin d lelwan bhan, nefḥent tiṭṭawin-nnes ad rnint ad
nadint ɣef ufulki ukkel i izeddɣen deg udewwar-din ameẓẓyan yellan ur ufint ca deg-s taɣawsa terni ugar ɣef matta yellan deg yiḍewwaren n Tizi Wezzu kis n ṭṭuεmet tacawit i iqerben ameqqad ɣer ṭṭuεmet taqbaylit… tella d
tidin d tikkelt tamezwarut i d-yusa deg-s Sifaw ɣer tɣiwant n Menɛa, yella zik isell seg yimawen n yimeddukkal-nnes yellan seg uɣir-din ɣef tberquqin d tserrift-nnes.. Taserrift yellan yessaram ad tt-izer si labas, ur d-yekkir s din aldi as-yuca Madɣis awal ad t-d-yuεa yer-s tikkelt i d-yusin.

Deg ubrid-nsen u nehni ttalin ɣer Naret, yemnad Sifaw ald i qerben ad tt-adfen tisednan deg Uzlaf meǧǧrent leḥcic, s tma-nsent aserɛuf n tɣeṭṭen, kis i udfen tawrirt ilaḥ-asen-d Yicc aziza s thuski d tzurar-nnes !
Adrar-din d isni, yellan kis-nnes i yessebhan Naret u yeǧǧ-itt d tusligt ɣef tewririn-tiyyiḍ i tt-id-isaman, yeqqim Sifaw yettraεa ɣer-s s tiṭṭ n win ibeḥren ald ad as-d-tery sdat n tiṭṭawin-nnes tɣawsa ur yelli ca yettraja-tt.