Tadiwennit akked Massa Racida Bensidhoum<< simmal yettnerni uswir n tsekla-nneɣ d acu kan.......>>

Di tdiwennit-a newwi-d awal akked tmarut Racida Bensidhum, anda i nesqerdec ddeqs n temsal.

Azul fell-am a Massa Rachida Bensidhoum!

Tamezwarut, ad kem-d-nsissen i wid ara yeɣren tadiwennit-a.
Nekkni nessen-ikem d tamarut, d lal n 06 n yidlisen:
-Ketlouma Yemma taεzizt (isefra)
-Init-as i gma (isefra)
-LḤif d usirem (ungal)
-Icenga n talsa (ungal)
-Isuḍaf n tmeddurt (tullisin): 2024
-Tigusa n tissas (ungal): 2024
Rnu d tadukturunt di tesdawit Mulud Mεemmri deg taɣult tasekla tamaziɣt.
Ma yella kra ara aɣ-d-ternuḍ ɣef tmeddurt-im ansuf yes-s.

— Azul fell-ak, tazwara ad ak-iniɣ tanemmirt imi as-tgiḍ azal i tira-w, tanemmirt imi iyi-tefkiḍ tagnit akken ad d-awiɣ awal ɣef tirmi-inu di tira, diɣen ad d-awiɣ awal ɣef umaynut i d-yeffɣen ɣur teẓrigin Imtidad.
Ad d-rnuɣ kan deg wawal-ik, yella yiwen wammud n isefra i wumi xedmeɣ tasuqilt ɣer teqbaylit, acu kan yeffeɣ-d di la Romani. Ammud-a n Tmarut Taṛumanit Mariana Bendu.

2- Akken neẓra, kemm teɣriḍ tamaziɣt d tsekla-ines di tesdawit, amek i yella wassaɣ gar leqraya-m (taɣult ideg teqqareḍ) d tira?

— Nekk  ufiɣ ayen akken nelmed di tesdawit, yuḥwaǧ aleqqem, deg unadi d usekfel n tmusniwin, ayagi yettawi ɣer usnas, amedya d tira n tullist. Deg  tesdawit nesεa-t d asenfar ɣur Mass Chemakh, ad faṛseɣ ad t-snemmreɣ ɣef wayen akk i aɣ-yemla d iwellihen i aɣ-d-yefka.
Tullist, deg tesdawit d asenfar kan, maca yuḥwaǧ asnas, iban kan mačči d tira weḥd-s ad d-kecmen yilugan d tmusniwin icudden ɣer tira n tullist.
Ammud n tullisin “Isuḍaf n tmeddurt” uriɣ-tent acku lliɣ deg temlilit i yexdem Mass Chemakh di yebrir 2016, deg uxxam n yidles Mulud At Mεemmer. D timlilit s wazal-is aṭas n yimyura i yellan akked d yisedawanen yebɣan ad lemden tira n tullist.
Seg temlilit-nni, ufiɣ amek giɣ assaɣ ger temsirin i nelmed di tesdawit akked d tira s umata.
Ssarameɣ ad d-ttilint temliliyin-agi neɣ tanemselt n tira.

3- Racida Bensidhum, tettaruḍ tlata n tewsatin tiseklanin: tamedyezt, tullisin d wungalen. Amek i yettbeddil yimru-inem seg tewsit ɣer tayeḍ?

— Abeddel yettili ilmend n yisental iɣef riɣ ad d-aruɣ, ɣef yizen i bɣiɣ ad t-ssiwḍeɣ ɣer yimeɣṛi. Acku llan isental ad bduɣ tira fell-asen, ur ttεeṭṭileɣ ara deg-sen, neɣ ur yettiɣzif ara wawal fell-asen, widen ttaruɣ-ten d isefra.
Ungal imi d tawsit tis snat i yuriɣ, tawsit-agi llant kra n temsal ceɣbent-iyi dina ttuɣaleɣ yal tikkelt ɣer tira fell-asent, yettiɣzif wawal acku d annar yebrarḥen, imru yettaf iman-is, ula d tiktiwin llant i lmendad am win ittemɣen ad d-yeddem.
Tawsit n tullist i tikkelt tamenzut i tt-uriɣ ssarameɣ ad iliɣ ddiɣ deg ubrid i d-lemdeɣ ama di tesdawit ama deg yidlisen-nniḍen. Ur teffreɣ ara jeṛbeɣ iman-iw deg-s ansuf s yal azɣan ara d-yilin ɣef wammud-nni.

4- Imi kemm d tamnadit di tsekla-nneɣ, amek i tettwaliḍ aswir n tsekla-nneɣ segmi yebda ar ass-a?

— Akken ttwaliɣ simmal aswir yettnernay, simmal yettili-d umaynut deg-s, acu kan tewwi-d tmuɣli s telqay deg waṭas n temsal icudden ɣer yidlisen.
Amedya d ungal, ilaq ad neḥsu belli ungal d tawsit, tanegarut-a tesεa ma yella nezmer ad d-nini tiwsatin-nniḍen deg-s. Dagi εniɣ ayen yerzan leṣnaf n wungal. Acku imi nebɣa ad nesnerni timusniwin akked d uswir n tsekla taqbaylit llant temsal iɣef d-yewwi lḥal ad d-tili tmuɣli s telqay.

5- Efk-aɣ-d awzul neɣ awal ɣef wungal-a aneggaru akken ad ẓren yimeɣriyen ɣef wacu i d-yettmeslay. (Ma tebɣiḍ).

— S tumert…
Ungal ”Tigusa n Tissas” tazwara-as d inig ɣer yizri, amennuɣ ger cfawat akked tatut, asmekti n wansayen ɣas tedda tudert ɣer sdat yella wayen ur ilaq ara ad t-neǧǧ ad yezzer di tatut.
Ansay yebna amdan, yezmer ad yili seg tissas-is, diɣen yezmer ad yili d ugur akken ad teddu tudert ɣer sdat, wissen amek ara yeṭṭef deg-s?
Tamuɣli n tmetti ɣer tmeṭṭut (yuḍnen, yebran, yeǧlen…) tuɣal tmeṭṭut di lmizan rnu wissen ma yella d timetti i tt-yettwalin d azgen n umdan neɣ d amdan s timmad-is i tt-yettwalin akka (aya ad t-id-yegzu imeɣri seg ungal).
Aɣerbaz d adeg n tmusni, maca yella-d d tudert berriken i yiwet n teqcict, (wissen ma yella tedda nettat akked tebrek-nni neɣ tefka-as temlel i tudert-is.
Agelaway, yessemlal imdanen seg yal tamurt maca yebḍa ugar n wassaɣen yegla ula s tissas n umdan.
Daya kan i d-ferneɣ ad t-id-iniɣ, ayen-nniḍen ad t-afen deg wungal ssarameɣ ad yili di lebɣi-nsen.

6- Efk-aɣ-d tamuɣli-inem ɣef wamek ara teddu tsekla-nneɣ ɣer sdat; ama di tira neɣ d awal fell-as (ladɣa azɣan).

— Ttwaliɣ tedda deg ubrid n usmeynet akked d usnulfu, aswir simmal yettnernay. Ayen yeεnan tira ad d-mmeslayeɣ ɣef yiman-iw kan acku yal yiwen amek yettwali. Tura ad ḥebseɣ tira acku ur bɣiɣ ara ad d-ɣliɣ deg yisental d-yettuɣalen yal tikkelt, riɣ ad ssufɣeɣ tira-w ɣer yisental imaynuten ur nelli ara uqbel. Aya, tamezwarut  ad t-id-agmeɣ seg wayen yettwarun s teqbaylit akked seg wayen yellan deg tutlayin-nniḍen.
Ma yella d azɣan, yewwi-d ad yili, acu kan d tamsalt yuḥwaǧen akud acku ma yella d azɣan n facebook tidet kan ur ttwaqennεeɣ ara yes-s, ɣas srusuyeɣ-d ula d nekk kra n tɣuriwin.
Azɣan walaɣ-t yebda abrid-is akken i wata s tesgelt yexdem ddurt iεeddan Mass Takfarinas n Ait Caεban netta akked Mass Salḥi, Lyes Belεidi akked Nesma Tigrin.
Acu kan azɣan ilaq amaru ad yeqbel ayen akk ara d-inin ɣef udlis-is, acku tasekla ur teddi ara s yiḥulfan, tedda s tmusniwin.

Tagara ad ak-iniɣ tanemmirt i tikkelt-nniḍen ɣef wazal i aɣ-tgiḍ s yimura. Ssarameɣ d tadiwennit ara yilin i lebɣi n yimeɣriyen.
Afud igerrzen di leqdic-ik aseklan.

Yesteqsa-tt Itri.